Menu

Suomalais-venäläinen koulu

Uusi Suomalais-venäläinen koulu rakennetaan nykyisen koulun tilalle Helsingin Kaarelaan. Liikenteen melu kuormittaa koulun ympäris­töä tällä hetkellä huomattavasti. Ulkotilan muokkaaminen on siksi arkkitehtuuriratkaisun ensisijainen tehtävä. Ehdotuksessamme uuden koulurakennuksen massa ja varaus huomattavan kokoiselle liikuntasalille asettuvat tontille siten, että ne rajaavat selkeän ja monikäyttöisen, melulta ja ilmansaasteilta suojatun piha-alueen. Rakennukset sijoittuvat kahdelle vierekkäiselle tontille ja niiden väliin syntyy uusi urbaa­ni kaupunkitila, julkinen kuja, joka jatkaa Hämeenlinnantien alittavan kevyenliikenteenväylän ton­tin halki.

Uusi koulurakennus sijoittuu tontin länsireunaan pitkänä ja selkeänä massana. Se avautuu ympäristöönsä toiminnallisesti kaikilta sivuiltaan. Koulun läntinen jul­kisivu on akustisesti ja visuaalisesti ympäristöä rajaava kaksoisjulkisivu, jonka sisäpuolelle rakentuu vertikaalinen opetuspuutarha. Kasvillisuus muodostaa moottoritie- ja melumuurimaiseman tilalle kiehtovan näkymän myös länteen. Huoltoliikenne sijoittuu länsisivul­le. Pohjoispäästään rakennus seuraa tontin rajaa maksimoiden äänisuojan pihalle. Pienimpien lasten sisäänkäyn­nit sijaitsevat itäsivun pohjoispäässä lähinnä saattoliikennevyöhykettä. Itäsivu avautuu pihalle useamman si­säänkäynnin ja avonaisen puu- ja lasirakenteisen julkisivun läpi. Eteläjulkisivu avautuu uudelle kujalle, jonka yli rakennetaan siltayhteys liikuntasaliin. Liikuntasalin sijoittuminen selkeästi erilliseksi massaksi, jolla on oma pysäköintialue ja omat yhteydet ympäröivään liikenneverkkoon ja kunnallistekniikkaan mahdol­listaa koulu- ja hallihankkeiden toisistaan riippumattoman vaiheistuksen, toteutuksen ja hallinnoinnin.

Koulun oppimistiloista rakentuu aktiivinen ja vaihteleva oppimismaisema. Rakennuksen ulko- ja sisätiloihin muodostuu houkuttelevia paikkoja, jotka motivoivat opiskelijoita tutkimaan, toimi­maan ja liikkumaan. Tilaryhmien voimakas kytkeytyminen Keskustoriin, rakennuksen sydämeen lisää opettajien ja oppilaiden vuoro­vaikutusta sekä vahvistaa koulun yhteisöllisyyttä. Tilat tarjoavat monipuolisesti mahdollisuuksia myös ilta- ja viikonloppukäyttöön. Tilaryhmiä on mahdollista yhdistellä eri tavoin. Ympä­ri koulurakennusta on myös sijoitettu liikkumisen paikkoja, jotka tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden liikunnallisten taukojen pitämiseen.

Keskustori on koulurakennuksen keskeisen kohtaamispaikka. Opis­kelijat kokoontuvat arkipäivisin Keskustorille ruokailemaan, opiskelemaan, rentoutumaan sekä harjoittelemaan erilaisia esityksiä. Iltaisin ja viikonloppuisin se muuntautuu teatteriksi, seminaaritilaksi ja tapah­tuma-alueeksi. Kaikista rakennuksen eri tilaryhmistä on visuaalinen yhteys Keskustoriin. Taito- ja taideaineiden oppimistori sijoittuu Keskustorin välittömään läheisyyteen mahdollistaen tilojen joustavan ja muuntuvan yhteiskäytön. Keskustori jatkuu myös toiseen kerrokseen tilaa kokoavien oppimisportaiden avulla. Sitä kiertää tässä kerroksessa työskentelyparvi.

0-3-luokkalaisten tilat sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa omana kokonaisuutenaan. Erilaiset viherseinät, kiipeilypaikat ja muunneltavat tilat tarjoavat aktiivisia ja hiljaisia paikkoja eri opetustilanteiden ja opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tilojen kodinomaisuutta korostavat ja akustiikkaa parantavat kankaiset seinäpaneelit, erilaiset verhoratkaisut, verhoillut huonekalut sekä kokolattiamatot. Rakennuksen mittakaava myös mataloituu pienten koululaisten mittakaavan mukana.

Isompien koululaisten Kotialue 2 sekä luonnontieteen ja matematiikan tilat sijaitsevat toisessa kerroksessa. LUMO-tori mahdollistaa oppimisen laajen­tumisen torille ja yhteisiin tiloihin. Humanististen aineiden ja kielten tilakokonaisuus sijaitsee kolmannessa kerroksessa luonnontieteiden ja matematiikan tilojen yläpuolella.

Piha-alueelle muodostuu useita erityyppisiä leikkiin, oppimiseen ja oleskeluun soveltuvia ulko­tiloja kaikille koulun oppilasryhmille. Alueelle mahtuvat niin tilat välituntien leikeille ja peleille, ulko-opetus­tilat, liikuntakentät, kasvimaat, hulevesikosteikot kuin luonnontilainen metsikkökin. Myös toisen kerrok­sen osittain katettua Oppimisterassia voidaan käyttää ulkona järjestettäviin oppitunteihin.

Pihanäkymä
Pihanäkymä
Asemapiirros
Axonometria, 2. krs
Keskustori
Pohjakerros
2. kerros
3. kerros
Pitkittäisleikkaus
Poikittaisleikkaus
Julkisivu kaakkoon
Julkisivu koilliseen
Julkisivu luoteeseen
Julkisivu lounaaseen

NIMI: Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen suunnittelukilpailu, nimimerkki ”Mesta”

LAJI: Kutsukilpailu, 2018, kunniamaininta

TILANNE: Kilpailu päättynyt

SIJAINTI: Helsinki

TILAAJA: Senaatti-kiinteistöt

OHJELMA: 700 oppilaan ala- ja yläkoulu, yhteensä 7,000 m²

TYÖRYHMÄ: ALAn osakkaat Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Woolston sekä Eva Geitel, Harri Humppi, Isabel Sánchez del Campo, Rachel Murray ja Jack Prendergast

YHTEISTYÖKUMPPANIT: Sitowise (insinöörisuunnittelu), Heikki Happonen (pedagogiikan asiantuntija), VIZarch (visualisoinnit)